Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Uniaika Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Uniaika Oy (y-tunnus 3086041-5)

Leväsentie 23, 70780 Kuopio

Puhelin:  020 786 1740

Sähköposti: info@uniaika.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sari Kapanen

sari.kapanen@uniaika.fi

040 160 2781

Rekisterin nimi

Uniaika Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilön itse ilmoittamat sekä asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa
  • mahdolliset asiakkuuteen ja yhteydenottoihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan:

  • henkilön itse verkkosivustolla www.uniaika.fi tai henkilökohtaisesti luovuttamista tiedoista
  • henkilön, yrityksen tai organisaation muutoin (sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta) antamista tiedoista ja suostumuksesta suoramarkkinointiin

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uniaika Oy ei luovuta markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa käsitellä kolmas osapuoli, joka on Uniaika Oy:n palveluntarjoaja. Uniaika Oy voi myös jakaa henkilötietojasi siinä laajuudessa, kuin mitä sovellettava laki, määräys, oikeusprosessi tai täytäntöönpantava viranomaisen pyyntö vaatii.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen ja henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina.
Rekisterinpitäjän sekä sen käyttämien tietojärjestelmäkumppanien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla.
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut Uniaika Oy:n työntekijät.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tietojen säilyttäminen
Uniaika Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Uniaika Oy:n oikeutettu etu- ja/tai sopimussuhde. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä suostumuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa myös ulkopuolisille palveluntarjoajille. Suostumukseen perustuessa hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.uniaika.fi, käyttämällä Uniaika Oy:n toimittamia palveluita ja täyttämällä yhteydenottolomakkeen sivustolla www.uniaika.fi tai, käyttämällä chat-palvelua tai tilaamalla uutiskirjeen.

Tietojen päivittäminen
Henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus
Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja pyynnön yhteydessä on todistettava oma henkilöllisyys. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tiedon oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joka on mainittu tämän tietosuojaselostaan alussa.

Evästeet
Uniaika Oy käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan www.uniaika.fi, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijöille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Uniaika Oy:lle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Uniaika Oy saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkosivujen suostumuksen hallintapalvelussa, joka esitetään kaikille verkkosivuvierailijoille.